รายละเอียดสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกสมาคม ฯ
ลำดับชื่อสถานศึกษาเลขที่/อาคารตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์โทรศัพท์โทรสารชื่อผู้รับใบอนุญาตชื่อผู้จัดการชื่อผู้อำนวยการ
1วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา98/12 ม.2 ถ.โพธารามต.ช้างเผือกอ.เมือง เชียงใหม่50300(053)210057-นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากรนางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากรนางคนึงนิจ พรหมเนตร
2วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่71 ถนนห้วยแก้ว ต.ตำบลสุเทพอ.เมือง เชียงใหม่50200053-221815053-894274นายจุมพล ชุติมานายจุมพล ชุติมานางประภาพันธุ์ แก้วโชติ
3วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เชียงใหม่24 ซ.2 ถ.ลอยเคราะห์ต.ช้างคลานอ.เมือง เชียงใหม่50100053282080053208112ดร.มรกต สุวรรณชินดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชินนายมารุต ศิริธร
4วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่2 ถนนสุขเกษมต.ป่าตันอ.เมือง เชียงใหม่50300053-213061053-408223นายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑลนายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑลนายฉลวย พันธ์ทอง
5วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่2 ถ.คชสารต.ช้างคลานอ.เมือง เชียงใหม่50100053-275663053-273781ดร.มรกต สุวรรณชินดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชินดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน
6วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร107 หมู่ 2บ้านกลางสันป่าตอง เชียงใหม่50120053311721053312188นายดลทัต แก้วปัญญานายดลทัต แก้วปัญญานายดลทัต แก้วปัญญา
7วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ262 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-พร้าวต.หนองจ๊อมอ.สันทราย เชียงใหม่50210053-845100053-845137นายอุทัย สุวรรณเรืองนายอุทัย สุวรรณเรืองนายธนภัทร มั่นคง
8วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง27เวียงฝาง เชียงใหม่50110062-5455850052-001072นายโสภณ แซ่ชื้อนายวรโชติ จี้เรือนนายทศพร พรหมประกาย
9วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี439/2ต.แม่เหียะอ.เมือง เชียงใหม่50100053-447755053-276437นางจีรวรรณ เวศกิจกุลนางจีรวรรณ เวศกิจกุลนายนิคม เมฆะ
10วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ197ต.บ้านธิอ.บ้านธิ ลำพูน51180053982989053982988ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติดร.พันธุ์นิภา แย้มชุติดร.นพณัช แย้มชุติ
11วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน297 หมู่ 10 ต.อุโมงค์อ.เมืองลำพูน ลำพูน51150053091319053091115รศ.ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวนรศ.ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวนนายวาฑิต พุทธปวน
12วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย199 หมู่ 5เวียงยองเมืองลำพูน ลำพูน51000052030270,0-นางสาวสายพิณ ปัญญาคำนาวสาวสายพิณ ปัญญาคำนายพิชิต นิตยโรจน์
13วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี192/1ต.ล้อมแรดอ.เถิน ลำปาง52160054244089054244099ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษนางธัญญธร หมู่วิเศษ
14วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์135/3 ถนนสำราญรื่นต.ท่าอิฐอ.เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์53000055442930-4-นายจักรินทร์ มีประเสริฐสกุลนายพณิชย์ มีประเสริฐสกุลนายพณิชย์ มีประเสริฐสกุล
15วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์222 หมู่ 1ต.บ้านต๊ำอ.เมือง พะเยา560000882581224054887122นายสุรเจต ไชยพันธ์พงษ์นายสุรเจต ไชยพันธ์พงษ์นางสาวแววตา พูลสวัสดิ์
16วิทยาลัยเทคโนโลยี พะเยา339 ม. 8 ต.ท่าวังทองอ.เมือง พะเยา56000054431234054431134นางกชพร ควรประเสริฐนางกชพร ควรประเสริฐนางกชพร ควรประเสริฐ
17วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน129 หมู่ 6ป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงราย เชียงราย57000053-170117-053-170119ดร.อินทร์ จันทร์เจริญดร.จินตนา จันทร์เจริญดร.อินทร์ จันทร์เจริญ
18วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย1050 ถนนสนามบินต.เวียงอ.เมือง เชียงราย57000053711021053752997นายสมเกียรติ์ นิมิตรุ่งทวีนายสมเกียรติ์ นิมิตรุ่งทวีนางจันทร์เพ็ญ หรดี
19วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย188 ม.3ต.โป่งงามอ.แม่สาย เชียงราย57130053709292053709292นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย
20วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย - เอเซีย888/8 หมู่ 6แม่สายแม่สาย เชียงราย571300614430787-ดร.สำรวย มหาพราหมณ์ดร.กาญจนา สมประโยชน์นายสมประสงค์ อินทร์เจริญ
21วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ทวี เอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล159/1 หมู่ 4ต.ป่าอ้อดอนชัยอ.เมือง เชียงราย57000053631125053631129นายสธน เหล่ารุ่งโรจน์นางสาวชลชญา วรรณเศษตานายพีรพงษ์ เกสรพิทยาพงษ์
22วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากน้ำโพ300/9 หมู่ที่ 4หนองกลับหนองบัว นครสวรรค์60110056-876835-นายภูวดล แจ้งสุขนางสาวบุษยามาศ บุญมีนายภูวดล แจ้งสุข
23วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ919 หมู่ 10 ถนนพหลโยธินนครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ุ60000056310285056223846นายนัทธี พุคยาภรณ์
24วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์14/10 หมู่ ถนนพหลโยธินตำบลหนองกรดอำเภอเมืองฯ นครสวรรค์60240056340206-7056340208นายประสงค์ ศิริวิริยะกุลนางปราณี ศิริวิริยะกุลนายวรวุฒิ สุขะเสวก
25วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี39 ซอย 12 ถนนประชาหรรษา ในเมืองเมือง กำแพงเพชร62000055716459055716951ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัยดร.ณภณัฐ เสาวยงค์ดร.ธิติ มหบุยพาชัย
26โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ตาก
27วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก691/11 ถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก65000055304407055304407นายสุนทร รักเลี้ยง-นางสาวณัฐภัสสร รักเลี้ยง
28วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก234 หมู่ 2ตำบลบางระกำอำเภอบางระกำ พิษณุโลก65140055-000587055-000588ดร.เปรมฤดี ชามพูนทนางรพิรัตน์ ภัทรประสิทธิ์นางรพิรัตน์ ภัทรประสิทธิ์
29วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร98/1 ในเมืองเมือง พิจิตร66000056612474056612474นายดำรงค์ฤทธิ์ เดียวสุรินทร์นางสาวศิริลักษณ์ เดียวสุรินทร์นายดำรงค์ฤทธิ์ เดียวสุรินทร์
30วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ29ห้วยเกตุตะพานหิน พิจิตร66110056-662555056-662177นางสาวจรรยา พุคยาภรณ์นางวันวิสาข์ กาญจนศรีกุลนางวาสนา ศรีบุบผา
31วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอชมฐีระเวชชนแดนชนแดน เพชรบูรณ์671500864175958056761628นางกชพร ควรประเสริฐนางกชพร ควรประเสริฐนายคมธนู ควรประเสริฐ
32วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา279 ม.3ต.พุเตยอ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์67180056797099056797099สุรางค์ สมรรถการนายเริงวัฒน์ สุจริตนางสาวสมาพร ม่วงทอง
33วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบูรณ์370 หมู่ที่ 4บึงสามพันบึงสามพัน เพชรบูรณ์67160056-020559-นายภูวดล แจ้งสุขนายภูวดล แจ้งสุขนายมนเทียร อุปชา
34วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์127 หมู่ 4หนองไขว่หล่มสัก เพชรบูรณ์67110056-912259056-912259ดร.ชนากานต์ ยืนยงดร.ไตรรัตน์ ยืนยงนายพงศกร ผดุงพงษ์
35วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์253 หมู่ที่ 2ต.บึงสามพันอ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์67160056731407056561191ดร.ชนากานต์ ยืนยงผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยงนายวัลลภ สาครรัตน์
36วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่126 หมู่ที่ 6ยางงามหนองไผ่ เพชรบูรณ์67220056782199056782277นางชนากานต์ ยืนยงผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยงผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง
37วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค วิเชียรบุรี183พุขามวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์671800933277343-ดร.ชนากานต์ ยืนยงผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยงนางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข
38วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ229ศรีเทพศรีเทพ เพชรบูรณ์671700560202760นายถาวร สอนจันทร์แดงนางสาวกมลทิพย์ สอนจันทร์แดงนายถาวร สอนจันทร์แดง

สีแดงคือสถานศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปี 2566